Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Argentina meat Company BV verwerkt voor al haar relaties (zoals opdrachtgevers en leveranciers). Indien u een opdracht of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Ons advies aan u is om kennis te nemen van onderstaande:

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is de directeur van Argentina meat Company BV, gevestigd aan de Platinaweg 25, 2544EZ in Den Haag, bereikbaar via het telefoonnummer +31 6 8284 0135 of via het e-mailadres info@argentinameatcompany.com.

VERWERKING

In het kader van een opdracht of anderszins kan Argentina meat Company BV een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken.
Het gaat om:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • (post)adres(sen)
  • telefoonnummer(s)
  • e-mail gegevens
  • bankrekeningnumme

Uiteraard is het ook mogelijk dat er overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

DOEL

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en Argentina meat Company BV in goede orde uit te voeren. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een door Argentina meat Company BV uit te geven nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven en ook altijd weer kan afmelden. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Argentina meat Company BV gebruikt worden door andere medewerkers.

OPZEGGING EN INTREKKING

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan Argentina meat Company BV met bovenstaande gegevens.

BEWAARTERMIJNEN

Argentina meat Company BV bewaart de persoonsgegevens voor 12 maanden aangezien de informatie ook op langere termijn van belang kan zijn. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een kortere periode te laten bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

BEVEILIGING

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Argentina meat Company BV een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime.

INZAGE, VERWIJDEREN, OVERDRACHT, KLACHTEN EN VRAGEN

Via het e-mailadres info@argentinameatcompany.com kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kan dit te allen tijde gericht worden aan Argentina meat Company BV. Een klacht kan ingediend worden via info@argentinameatcompany.com Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen eveneens aan dit e-mailadres verzonden worden. Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, dan zal de betrokkene hierover tijdig geïnformeerd worden en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.argentinameatcompany.com